NTV TV DRAMA | スーパーサラリーマン左江内氏 Super Salaryman Saenai-shi | BGM 音楽: 瀬川英史 (Eishi Segawa) VPCD-81897

TITLE: スーパーサラリーマン左江内氏 | Super Salaryman Saenai-shi

BGM | MUSIC | 音楽: 瀬川英史 (Eishi Segawa)